ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ONLINE VERKOOP BORREMANS HUGO NV

1. DEFINITIES

Consument: een natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.  Koper: consumenten en andere klanten dan consumenten, die een bestelling geplaatst hebben.  Dag: kalenderdag

2. IDENTITEIT VERKOPER

BORREMANS HUGO NV

Handelend onder benaming “BORREMANS HUGO”
met maatschappelijk zetel te BELGIË, 1500 HALLE, Vogelpers 4,
met KBO-nummer 463.284.668
met BTW-nummer 0463.284.668

Tel: 02/360.07.55
Fax: 02/360.07.85

E-mailadres: borremansnv@hotmail.com

3. TOEPASSELIJKHEID

 • 3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online bestelling verricht door de koper, alsook op elke overeenkomst op afstand tussen BORREMANS HUGO en de koper.
 • 3.2. De algemene voorwaarden worden voor de koper beschikbaar gesteld op de website. De koper is in de mogelijkheid om de tekst van de algemene voorwaarden op eenvoudige manier op te slaan op een duurzame drager.  Een kopie van de algemene voorwaarden wordt daarenboven samen met de orderbevestiging aan de koper toegezonden.
 • 3.3. De koper wordt geacht vóór het plaatsen van de online bestelling kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden op de website van BORREMANS HUGO, deze algemene voorwaarden van BORREMANS HUGO in een voor hem verstaanbare taal te begrijpen en deze te aanvaarden.
 • 3.4. BORREMANS HUGO is gerechtigd om haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De algemene voorwaarden dewelke beschikbaar waren op de website van BORREMANS HUGO op het moment van het plaatsen van de online bestelling door koper, zijn van toepassing op de koopovereenkomst die nadien met de koper zou tot stand komen.

4. ONLINE VERMELDINGEN OP DE WEBSITE VAN BORREMANS NV

 • 4.1. De aanduidingen van de prijzen en de stocks op de website www.borremansnv.be zijn louter indicatief en maken derhalve op generlei wijze een bindend aanbod uit in hoofde van BORREMANS HUGO, die deze prijzen en voorraden, op elk ogenblik en zonder enige aankondiging, doch uitsluitend vóór het plaatsen van de online bestelling door de koper, kan wijzigen.
 • 4.2. De verkoopsvoorwaarden van de online verkopen kunnen afwijken van deze van de verkopen via de detailhandelwinkel van BORREMANS HUGO.
 • 4.3. De koper aanvaardt dat de online-vermeldingen op de website van BORREMANS HUGO voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de goederen en diensten mogelijk te maken.  De door BORREMANS HUGO gehanteerde afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de producten en/of diensten van BORREMANS HUGO.  Kennelijke vergissingen of fouten in de online-vermeldingen binden BORREMANS HUGO niet.

5. BETALING

 • 5.1. Betaling geschiedt steeds voorafgaandelijk aan de levering van het goed.
 • 5.2. Elke vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een conventionele intrest van 12 % per jaar opleveren te rekenen vanaf de factuurdatum, alsmede een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15 % van het totaal van de factuur, met een minimum van 125 EUR.

6. DE VERKOOPOVEREENKOMST

 • 6.1. Ingeval de bestelling van de klant aanvaard werd, komt de verkoopovereenkomst tot stand op het moment van de verzending via e-mailbericht van de orderbevestiging door BORREMANS HUGO aan de koper.
 • 6.2. De orderbevestiging van BORREMANS HUGO waarvan sprake in het eerste lid bevat voor consumenten minstens volgende gegevens:
  – de identiteit van de verkoper en zijn geografisch adres;
  – de identificatie en de belangrijkste kenmerken van het goed en/of de dienst;
  – de prijs van het goed en/of van de dienst;
  – en in voorkomend geval de leveringskosten, de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst, het al dan niet bestaan en de wijze van uitoefening van een herroepingsrecht, de wijze van terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten, de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs, alsook het adres waar de koper terecht kan met klachten of aangaande inlichtingen betreffende de bestaande diensten na verkoop en commerciële waarborgen.

In de orderbevestiging van BORREMANS HUGO wordt voor consumenten daarenboven volgende clausule uitdrukkelijk vermeld:  De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Het herroepingsrecht vervalt voor volgende terugzendingen, die niet meer aanvaard worden door BORREMANS HUGO:
– goederen waarvan de toestand niet overeenkomt met hetgeen gebruikelijk is voor normaal gebruik voor het keuren van goederen;
– de consument is aansprakelijk voor schade door uitgebreider gebruik dan het keuren van het goed;
– goederen die niet meer voorzien zijn van hun originele etiketten en labels;
– goederen die door de consument beschadigd werden. De consument is aansprakelijk voor schade die hij heeft aangebracht aan het goed.
– goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
– goederen niet meer in de originele verpakking of waarvan deze beschadigd is.

7. LEVERING

 • 7.1. De consument dient het goed af te halen op de zetel van de verkoper, tenzij de verkoper aangegeven heeft dat hij bereid is om het goed te leveren op het door de koper aangeduide adres.
 • 7.2. De op de website aangeduide leveringstermijn is louter indicatief en is aldus geenszins bindend in hoofde van BORREMANS HUGO.
 • 7.3. De levering geschiedt kosteloos dan wel tegen het bedrag aangegeven op het online bestelformulier.
 • 7.4. Zolang de verkoopprijs en de gebeurlijke leveringskosten door de koper niet integraal werden voldaan, is BORREMANS HUGO gerechtigd om de nakoming van haar leveringsplicht op te schorten.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO

 • 8.1. De eigendom gaat over op het ogenblik van de levering van het goed door BORREMANS HUGO aan de koper.
 • 8.2. Uitsluitend ten aanzien van consumenten wordt het risico overgedragen op het moment van de levering van het goed.  Ten aanzien van de overige kopers (geen consumenten) wordt het risico overgedragen op het moment van de verzending van de orderbevestiging door BORREMANS HUGO aan de koper en wordt de levering van het goed (inclusief vervoer) aldus uitgevoerd op risico van de koper.

9. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

 • 9.1. De consument heeft het recht om afstand te doen van de koop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
 • 9.2. Het goed dient door de consument in haar geheel, in ongeschonden en ongebruikte staat en voorzien van de originele etiketten en labels teruggezonden te worden naar het adres van BORREMANS HUGO: BORREMANS HUGO NV, 1500 HALLE,Vogelpers 4.
 • 9.3. De rechtstreekse kosten van de terugzending van het geleverde goed vallen ten laste van de consument, tenzij het geleverde goed niet beantwoordt aan de beschrijving van het aanbod.
 • 9.4. In geval van een geldige uitoefening conform het herroepingsrecht zoals bepaald in voorgaande leden, worden de aan BORREMANS HUGO betaalde sommen, na de teruggave van de geleverde goederen door de koper, uiterlijk binnen de dertig dagen die volgen op de herroeping, aan de consument terugbetaald, zonder kosten.
 • 9.5. Volgende terugzendingen zijn ongeldig en worden niet aanvaard door BORREMANS HUGO:
  – goederen waarvan de toestand niet overeenkomt met hetgeen gebruikelijk is voor normaal gebruik voor het keuren van goederen; De consument is aansprakelijk voor schade door uitgebreider gebruik dan het keuren van het goed;
  – goederen die niet meer voorzien zijn van hun originele etiketten en labels;
  – goederen die door de consument beschadigd werden. De consument is aansprakelijk voor schade die hij aangebracht heeft aan het goed;
  – goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  – Goederen niet meer in de originele verpakking of waarvan deze beschadigd is.
 • 9.6. Onderhavig artikel is voorbehouden voor consumenten. Andere kopers dan consumenten beschikken niet over een herroepingsrecht.

10. GARANTIEBEPALINGEN

 • 10.1. Ten aanzien van consumenten is de wettelijke garantietermijn naar Belgisch recht van toepassing.  Ten aanzien van andere kopers dan consumenten, wordt de garantie beperkt tot de fabrieksgarantie c.q. de garantie verstrekt door de leverancier van BORREMANS HUGO, en dit zowel qua duur als qua inhoudelijke omvang van de garantie.
 • 10.2. Genieten geen enkele garantie vanwege BORREMANS HUGO:
  – Gebreken die niet aanwezig waren op het ogenblik van de levering
  – Gebreken die de koper kende of waarvan hij redelijkerwijze op de hoogte moest zijn.
  – Vetusteit van de goederen
  – Abnormale vereisten voor de kwaliteit, de prestaties en het gebruik van het goed, gelet op de aard van de goederen van dezelfde soort
  – Elke vorm van misbruik van de uitoefening of elke oneigenlijke uitoefening van de wettelijke garantie door de consument

11. KLACHTENPROCEDURE

 • 11.1. Indien de consument een of meerdere klachten heeft m.b.t. het geleverde goed zelf, dient hij het goed retour te zenden binnen de termijnen en volgens de voorwaarden die hierboven werden aangegeven m.b.t. retourzendingen.
 • 11.2. Elke andere klacht (d.i. in hoofde van de consument: anders dan m.b.t. het geleverde goed zelf of ontstaan na het verstrijken van de retourtermijn) dient binnen de acht dagen na het feit dat aanleiding gaf tot de klacht, schriftelijk gemeld te worden aan BORREMANS HUGO, ter attentie van BORREMANS HUGO NV, 1500 HALLE, Vogelpers 4, en dit op straffe van verval. Het bewijs van verzending van deze klacht berust bij de koper.  De klacht moet volledig en duidelijk omschreven worden door de koper.

12. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

De verkoopovereenkomst is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling ontbonden ten nadele van de koper ingeval de levering van het goed op het door de koper aangeduide adres niet kan plaatsvinden om redenen te wijten aan de koper; dan wel ingeval de door de koper bij de online bestelling meegedeelde gegevens onjuist blijken te zijn; dan wel indien de koper het goed niet komt afhalen binnen de vijf werkdagen nadat gemeld werd dat het goed op de zetel van de verkoper beschikbaar was.  De koper is aan BORREMANS HUGO een schadevergoeding verschuldigd, die forfaitair vastgesteld wordt op 20 % van het factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR, onverminderd het recht van BORREMANS HUGO om een hogere schadevergoeding op de koper te verhalen in geval van een grotere omvang van de schade.  In geval van ontbinding worden de door de koper betaalde bedragen, in voorkomend geval na de teruggave van de geleverde goederen en na compensatie met voormelde conventionele schadevergoeding, door BORREMANS HUGO onverwijld terugbetaald, mits de koper de voor deze terugbetaling vereiste gegevens ter beschikking stelde.

13. PRIVACY VAN DE KOPER

 • 13.1. BORREMANS HUGO verbindt er zich toe om de wettelijke bepalingen aangaande privacy (cfr. de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) in acht te nemen.
 • 13.2. Indien de koper een bestelling plaatst, is de mededeling van diens naam, e-mailadres, afleveradres, leeftijd en betaalgegevens vereist om de bestelling uit te voeren en de koper van het verdere verloop daarvan op de hoogte te houden. Deze gegevens worden opgeslagen in de account van de koper, zodat de koper niet bij iedere nieuwe bestelling zijn persoonsgegevens dient in te vullen.  De door de koper verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend aangewend voor doeleinden die verband houden met de totstandkoming en de uitvoering van het verkoopscontract, behoudens ingeval de koper voor andere doeleinden (bijvoorbeeld mailinglist betreffende nieuwe collecties) uitdrukkelijk diens toestemming verleent (door zulks uitdrukkelijk aan te geven door een vakje aan te vinken op het online bestelformulier).  De koper kan op elk moment eisen dat zijn persoonsgegevens niet langer voor deze andere doeleinden gebruikt mogen worden, door verzending van een e-mailbericht aan BORREMANS HUGO.  BORREMANS HUGO verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van de koper in geen geval aan derden te verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling van de koper. De werknemers en gemandateerden van BORREMANS HUGO zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te respecteren.
 • 13.3. In geval van vragen in verband met de Privacy Policy van BORREMANS HUGO contacteert de koper BORREMANS HUGO op de zetel van BORREMANS HUGO NV of via het e-mailadres aangegeven op de website. De klantenservice van BORREMANS HUGO helpt de koper verder als deze informatie nodig heeft over diens persoonsgegevens of als de koper deze wenst te wijzigen. De koper heeft het recht op correctie van diens persoonsgegevens.

14. NIETIGHEID

 • 14.1. De eventuele nietigheid van een deel van onderhavige algemene voorwaarden brengt op generlei wijze de nietigheid van het geheel van onderhavige algemene voorwaarden met zich mee.
 • 14.2. Partijen verbinden er zich toe om een nietige bepaling desgevallend te vervangen door een geldige bepaling, die zo nauw mogelijk bij de bedoeling der partijen aansluit.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Geschillen aangaande de totstandkoming, de interpretatie of de tenuitvoerlegging van de koop of het gebruik van de website worden uitsluitend beoordeeld naar Belgisch recht. Uitsluitend het Belgische Vredegerecht van het kanton te Halle en de Belgische rechtbanken en hoven te Brussel zijn bevoegd. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.